AΡΧΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ Σ.ΕΠ.&Ε.- CAREER ASSOCIATES

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας.

 

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για τους αποδέκτες των υπηρεσιών της, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.δ. 207/1998. Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000,  Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Ακολουθώντας τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation  the «GDPR»2016/679, η εταιρεία διατηρεί την ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη.

Συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για:

 

 • Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε.
 • Για ποιο σκοπό συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
 • Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσής σας και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μετά από τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών στην πολιτική απορρήτου, αυτό θα συνιστά αποδοχή των αλλαγών.

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε

 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε είναι:

 • Αυτά τα οποία θέτετε οι ίδιοι στη διάθεση της εταιρίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που μας ζητήσατε, όπως προσωπικά & οικογενειακά στοιχεία, εκπαιδευτικά & επαγγελματικά στοιχεία.
 • Επιπλέον στοιχεία όπως ΑΦΜ & ΔΟΥ τα οποία ζητούνται στο πλαίσιο σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ εσάς και της εταιρείας για τη δική σας αλλά και την δική μας κατοχύρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που θα σας προσφέρουμε.
 • Συγκεντρώνουμε στοιχεία για την προσωπικότητα – όσον αφορούν σε σχέσεις με ανθρώπους, τρόπο σκέψης και συναισθήματα – τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα – όσον αφορά σε ενεργητικότητα & δυναμισμό, τη συνέργεια, τους εσωτερικούς & εξωτερικούς παράγοντες και τις δεξιότητές σας, όπως προκύπτουν (αποτελέσματα/προφίλ) κατά την αξιολόγησή σας με ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας που σας παρέχουμε.
 • Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της μέσω των cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών. Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας.
 • Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 15 ετών.

 

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε

 

 • Η εταιρία χρησιμοποιεί  τα δεδομένα που συλλέγει για την καλύτερη υποστήριξή σας κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται προκειμένου να τηρείται αρχείο πελατολογίου. Το αρχείο είναι απαραίτητο να τηρείται ούτως ώστε σε ένα μελλοντικό αίτημά σας να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία που θα είναι χρήσιμη για την περαιτέρω υποστήριξή σας στην συμβουλευτική διαδικασία. Τέλος, το αρχείο χρειάζεται σε περίπτωση που θελήσετε να λειτουργήσετε – κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας – υποστηρικτικά προς τις δικές μας υπηρεσίες (π.χ. για να πληροφορήσετε νέους αποδέκτες των υπηρεσιών μας για το αντικείμενο σπουδών ή το επάγγελμά σας).
 • Κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερομένων,ρητής συναίνεσης και ειδικής εξουσιοδότησής τους η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της προώθησης κάποιων προσωπικών δεδομένων (π.χ. βιογραφικών σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων).
 • Η εταιρία είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει κάποια στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας,εφόσον έχετε συναινέσει ρητώς προς τούτο, και για αποστολή ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού, αξιολόγηση των υπηρεσιών της από εσάς καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.
 • Τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ εσάς και της εταιρίας, διατίθενται στη σχετική δημόσια υπηρεσία (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) με σκοπό τη διασφάλιση των όσων έχουν συμφωνηθεί από και προς τις δύο πλευρές.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η εταιρία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί, δηλαδή τη συμβουλευτική υποστήριξή σας στη διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής σας πορείας σεβόμενοι τις ατομικές σας ανάγκες και αξίες σας. Τα τρίτα άτομα μπορεί να είναι αυστηρά και μόνο υπάλληλοι και συνεργάτες μας εντός της εταιρείας ΣΕΠ&Ε-CAREER ASSOCIATES ή/και φορείς εκπαιδευτικοί ή επαγγελματικοί όπου σας παραπέμπουμε και μόνον εφόσον έχει ζητηθεί από εσάς τους ίδιους.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των αποδεκτών των υπηρεσιών μας παρά μόνο αν απαιτείται από το νόμο.

 

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια  των προσωπικών στοιχείων των αποδεκτών των υπηρεσιών μας.  Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απόρρητες. Οι κανόνες ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών είναι τέτοιοι, ώστε να αποφευχθεί ή κακή χρήση και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για τροποποίηση και επεξεργασία, η οποία επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης – ανάκλησης της συγκατάθεσής σας,  Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις για την διατήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, τις οποίες μπορείτε να γνωστοποιήσετε στην εταιρία στα τηλέφωνα επικοινωνίας που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στην άμεση διαγραφή των στοιχείων σας εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρίας και των αποδεκτών των υπηρεσιών της.

 

Η εταιρία δεσμεύεται πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε ήδη ή θα χρειαστούμε για υπηρεσίες που θα σας προσφέρουμε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ  210-6891460 & 210-6816850 , email info@careerassociates.gr.

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη